Nieuws

VLUHR KZ in de spotlights.

Kwaliteitszorg van micro-credentials

Waar moet je op letten bij zowel interne als externe kwaliteitszorg van micro-credentials? Zijn er goede praktijken in andere landen en regio's? Moeten de ESG aangepast worden in functie van micro-credentials?

Een ENQA-werkgroep met VLUHR KZ en andere Europese kwaliteitszorgagentschappen tracht in deze publicatie een antwoord te bieden op deze vragen:

ENQA organiseerde eerder al een webinar met de bevindingen van deze werkgroep. De opname hiervan kan je hier herbekijken.

[5 februari 2024]

ENQA Agency Review

In het voorjaar wordt VLUHR KZ geëvalueerd door een extern panel van internationale experts. Deze peerreview dient tot het hernieuwen van het lidmaatschap van ENQA en de registratie bij EQAR.

Ter voorbereiding van deze 'targeted review' schreven wij een zelfevaluatierapport, op basis waarvan we in gesprek zullen gaan met het panel over de volgende vier onderwerpen:

 1. de toepassing van de ESG,
 2. thematische analyses,
 3. de wijze waarop we rapporten vorm geven,
 4. onze nieuwe follow-up procedure.

Op de website van ENQA vind je alvast meer informatie over het panel en de aangeleverde documenten.

[11 januari 2024]

Targeted review

Thematische analyse 'Opleidingsbeoordelingen in Vlaanderen (2020-2023)'

Sinds 2020 hanteert VLUHR KZ een nieuwe werkwijze voor opleidingsbeoordelingen. We maakten een analyse van de beoordelingen die VLUHR KZ uitvoerde binnen het huidige kwaliteitszorgstelsel, op basis van zeven beoordelingsrapporten die gepubliceerd werden tussen mei 2021 en mei 2023.

VLUHR KZ tracht twee brede onderzoeksvragen te beantwoorden:

 1. Op welke manier wordt de VLUHR KZ-handleiding voor opleidingsbeoordelingen (2020) in praktijk gebracht? Welke evidentie bieden de rapporten van de beoordelingsgrond die de basis vormt van het holistisch eindoordeel?
 2. Kunnen er gemeenschappelijke elementen ontwaard worden in de beoordelingsrapporten? Zijn er bepaalde goede praktijken en/of werkpunten die de verschillende opleidingen en instellingen met elkaar verbinden?

Op basis van deze analyse wil VLUHR KZ niet alleen haar interne kwaliteitszorg aansterken, maar ook kennis en dieper inzicht verwerven over het Vlaamse onderwijslandschap waarbinnen ze haar activiteiten uitvoert.

[10 november 2023]

Voorblad TA Opleidingsbeoordelingen in Vlaanderen 2020 2023

Een vleugje geschiedenis

In Vlaanderen is men al meer dan dertig jaar bekend met het concept van peerreview voor de evaluatie van haar hoger onderwijs. VLUHR KZ schreef een artikel dat je meeneemt doorheen de evolutie van kwaliteitszorg in het Vlaamse hoger onderwijslandschap en het systeem van opleidingsbeoordelingen.

[3 november 2023]

Thematische analyse 'Beoordelingsrapporten Verpleegkunde'

De beoordelingsrapporten van de bacheloropleidingen Verpleegkunde bevatten heel wat informatie die voor alle opleidingen Verpleegkunde in Vlaanderen relevant zijn. VLUHR KZ voerde een inhoudelijke analyse uit op de twaalf rapporten en structureerde de bevindingen in zeven thema's:

 1. Breed afstudeerprofiel van de bachelor in de Verpleegkunde
 2. Beeldvorming van het beroep van de Verpleegkundige
 3. Sterke focus op praktijkgerichtheid
 4. Aandacht voor diversiteit
 5. Onderzoek
 6. Werkdruk en studeerbaarheid
 7. Aanwezige kwaliteitscultuur

Deze thematische analyse werd een eerste keer voorgesteld op een studienamiddag in Brussel (7 maart 2023). De studienamiddag was gericht op reflectie en debat over het huidige en toekomstige onderwijs binnen de bacheloropleidingen Verpleegkunde. Een aantal panelleden die deelnamen aan opleidingsbeoordelingen deelden tevens hun expertise en enkele reflecties met opleidingsverantwoordelijken.

De analyse van VLUHR KZ, aangevuld met de feedback van de studienamiddag, leidde tot deze publicatie.

[29 juni 2023]

Thematische analyse Verpleegkunde

Nieuwe samenstelling Bestuurscomité Kwaliteitszorg

Begin maart namen we na 10 jaar afscheid van Petter Aaslestad als lid en voorzitter van het Bestuurscomité Kwaliteitszorg. We danken Petter voor al zijn inzet in deze periode. Hij wordt vervangen door Ton Kallenberg, rector van het Jac. P. Thijsse College in Castricum (Nederland). Mia Sas, gewezen algemeen directeur van Odisee, neemt de voorzittersrol over. De vernieuwde samenstelling van het Bestuurscomité Kwaliteitszorg vind je hier.

[5 mei 2023]

Foto BC

Staff Mobility programme

VLUHR KZ had het genoegen gastheer te zijn voor een bezoek van het Balearic Agency for Quality Assurance in Higher Education (AQUIB) en het National Agency for Higher Education Quality Assurance (NAQA) in context van het IMINQA Staff Mobility programme.

👉 Op de eerste dag deelden we onze ervaringen met de collega's van AEQES.
👉 Op de tweede dag gaf VLUHR Internationalisering toelichting bij hun activiteiten en de Vlaamse Interuniversitaire Raad (VLIR) deelde goede praktijken over verantwoorde internationalisering.
👉 We bespraken verschillende onderwerpen, waaronder de domeinspecifieke leerresultaten (DLR), de European Approach for Quality Assurance of Joint Programmes en grensoverschrijdende kwaliteitszorg.
👉 Tot slot sloot ENQA zich bij ons aan om onze vragen en reflecties over de ESG te bespreken en te beantwoorden.

[20 februari 2023]

IMINQA Staff Mobility

Tevredenheid opleidingsbeoordelingen Verpleegkunde

Na de publicatie van de twaalf rapporten Verpleegkunde werden alle panelleden en contactpersonen van de instellingen en opleidingen bevraagd over hun ervaringen met het beoordelingstraject. We zijn tevreden met de positieve respons en nemen de geformuleerde suggesties ter harte.

De communicatie, ondersteuning en efficiëntie vanuit VLUHR KZ worden door panelleden als sterke troeven ervaren. Enkele aandachtspunten die, eerder incidenteel, naar voren komen, zijn een snellere oplevering van het rapport en meer tijd voor panelleden om te reageren op het ontwerprapport.

De hogescholen ervaren de houding van het panel en de gehanteerde waarderende aanpak als positief. Daarnaast zien ze het als meerwaarde dat de beoordelingen per opleiding wordt uitgevoerd en niet meer in cluster zoals voorheen. Voorts zijn ze tevreden over de samenwerking met VLUHR KZ, de communicatie, het maken van afspraken en de opvolging hiervan. Een enkele instelling geeft aan dat het cocreatieve gesprek tussen het panel en de opleidingsverantwoordelijke(n) nog cocreatiever mag ingevuld worden.

[7 oktober 2022]

Rapporten Verpleegkunde

Tijdens het academiejaar 2021-2022 organiseerde VLUHR KZ de opleidingsbeoordelingen van alle bacheloropleidingen Verpleegkunde in Vlaanderen. In het voorjaar van 2022 werden de twaalf beoordelingsrapporten in de volgende volgorde (per instelling) gepubliceerd:

[28 juni 2022]

Rapporten in het voorjaar van 2022

VLUHR KZ publiceerde twee Engelstalige beoordelingsrapporten in het voorjaar van 2022:

[6 juni 2022]

Listen, Talk and Team-Up

VLUHR KZ nam deel aan een project van ESU (de Europese studentenkoepel) en ENQA waarbij goede praktijken voor panelleden bij externe beoordelingen werden verzameld. De publicatie behandelt waarom effectieve communicatie relevant is, rekening houdend met de verschillende rollen en verwachtingen van stakeholders. Verder geeft het praktische tips voor het opbouwen van een inclusieve en waarderende omgeving bij online beoordelingen. De publicatie biedt toepasbare en nuttige reflecties voor panelleden, ongeacht hun ervaring en achtergrond.

[16 mei 2022]

TEST Copy 1 of QA Pool A4 Document Instagram Post 1

Rapporten in het voorjaar van 2021

Analyse opleidingsbeoordelingen 2015-2020: hoge kwaliteit Vlaamse opleidingen

VLUHR KZ voerde in de periode van 2015 tot 2020 in totaal 64 opleidingsbeoordelingen uit. Vrijwel alle opleidingen kregen een positief eindoordeel van de panels. De opleidingen die een 'voldoende met beperkte geldigheidsduur' kregen, dienden in de eerste plaats hun toetsbeleid bij te sturen.

Een verdere (beknopte) analyse van de beoordelingsrapporten vind je hier.

[23 november 2020]

Opleidingen en panels dragen bij aan kwaliteitsvolle werking VLUHR KZ

Uit een bevraging van externe stakeholders die betrokken werden bij de opleidingsbeoordelingen in de periode 2018-2020, leerden we onder meer dat:

 • panelleden een betere stroomlijning van informatie wensen;
 • opleidingen tijdens de site visits met nieuwe werkvormen willen werken;
 • alle belanghebbenden een vermindering van administratieve lasten willen.

Met deze aanbevelingen zijn we meteen aan de slag gegaan. Lees hier hoe VLUHR KZ een antwoord biedt op de vragen van haar stakeholders.

[7 september 2020]

Acht beoordelingsrapporten in de eerste helft van 2020

VLUHR KZ publiceerde dit voorjaar acht beoordelingsrapporten. Deze zijn de laatste rapporten volgens het decretale kader van 2015, aangezien er sinds 2019 een nieuw kwaliteitszorgstelsel in voege is in Vlaanderen.

Wij hebben conform dit nieuwe stelsel een handleiding voor opleidingsbeoordelingen uitgewerkt die voldoet aan de beoordelingsgrond voor opleidingsaccreditatie (juli 2018) van de NVAO. Deze handleiding is opgesteld voor opleidingen van instellingen die niet onderhevig zijn aan de instellingsreview, maar deze kan ook gebruikt worden voor de beoordeling van opleidingen bij andere aanbieders.

[15 juni 2020]

Kwaliteitszorg van e-learning

De Vlaamse universiteiten en hogescholen zijn met de COVID-19 pandemie overgeschakeld naar diverse vormen van e-learning. Ook bij afstandsonderwijs zijn de European Standards and Guidlines (ESG) voor kwaliteitszorg de minimumnorm. Verschillende Europese projecten hebben zich gebogen over de verbijzondering van de ESG voor e-learning:

 • Het Tesla-project richt zich op de evaluatie van e-assessment. In dit project werden standaarden geformuleerd voor de evaluatie van e-assessment.
 • ENQA produceerde een paper met enkele overwegingen per ESG in functie van e-learning.

Heb je vragen omtrent kwaliteitszorg bij e-learning, neem dan contact met ons op.

[20 april 2020]

D4 7 Framework screen Te SLA 2606

EQAR-registratie vernieuwd voor 5 jaar

Na een positieve evaluatie door een internationaal en gezaghebbend panel is de registratie van VLUHR KZ bij het European Quality Assurance Register for Higher Education (EQAR) voor vijf jaar verlengd. Op de website van ENQA kan u de bevindingen van het panel lezen. Het rapport bevestigt dat wij een betrouwbaar en onafhankelijk kwaliteitszorgagentschap zijn en dat onze activiteiten conform de European Standards and Guidlines (verder mogen) worden uitgevoerd in de Europese Hogeronderwijsruimte.

[16 maart 2020]