Nieuws

VLUHR KZ in de spotlights.

Acht visitatierapporten eerste helft 2020

VLUHR KZ publiceerde dit voorjaar acht visitatierapporten. Deze zijn de laatste rapporten volgens het decretale kader van 2015. In 2019 ging in Vlaanderen immers een nieuw kwaliteitszorgstelsel in voege. Wij hebben conform dit nieuwe stelsel een handleiding opleidingsbeoordeling uitgewerkt die voldoet aan de beoordelingsgrond voor opleidingsaccreditatie van de NVAO. Deze handleiding is opgezet voor opleidingen van instellingen zonder instellingreview maar kan ook gehanteerd worden door andere aanbieders.

EQAR-registratie vernieuwd voor 5 jaar

Na een positieve evaluatie door een internationaal en gezaghebbend panel is de registratie van VLUHR KZ bij het European Quality Assurance Register for Higher Education voor vijf jaar verlengd. Op de website van ENQA kan u de bevindingen, oordelen en aanbevelingen van het panel lezen. Wij blijven zo een betrouwbaar en onafhankelijk kwaliteitszorgagentschap dat conform de European Standard and Guidelines opleidingsbeoordelingen mag uitvoeren in de Europese Hogeronderwijsruimte.

Kwaliteitszorg van e-learning

De Vlaamse universiteiten en hogescholen zijn met de COVID-19 pandemie overgeschakeld naar diverse vormen van e-learning. Ook bij e-learning zijn de European Standards and Guidlines (ESG) voor kwaliteitszorg de minimumnorm. Verschillende Europese projecten hebben zich gebogen over de verbijzondering van de ESG voor e-learning:

  • Het Tesla-project focust op de evaluatie van e-assessment. In dit project werden standaarden geformuleerd voor de evaluatie van e-assessment.
  • ENQA produceerde een paper met enkele overwegingen per ESG in functie van e-learning.

Heb je vragen omtrent kwaliteitszorg bij e-learning, neem dan contact met ons op.

Als waarnemer bij Microbol

VLUHR KZ is als externe evaluator betrokken bij een aantal Erasmus+ KA3 projecten. Eén van die projecten onderzoekt hoe micro-credentials giëntegreerd kunnen worden in het hoger onderwijs. Micro-credentials zijn mini-kwalificaties die competenties in een bepaald vakgebied aantonen en die ook buiten een formele onderwijscontext behaald kunnen worden.