Nieuws

VLUHR KZ in de spotlights.

Tevredenheid opleidingsbeoordelingen Verpleegkunde

Na de publicatie van alle rapporten verpleegkunde, werden de panelleden en de contactpersonen van de instelling en opleiding gecontacteerd met de vraag naar hoe het beoordelingstraject werd ervaren. We zijn tevreden met de positieve respons en nemen de de suggesties ter harte.

De communicatie, ondersteuning en efficiëntie vanuit VLUHR KZ worden door panelleden als sterke troeven ervaren. Enkele aandachtspunten die, eerder incidenteel, naar voor komen zijn een snellere oplevering van het rapport en meer tijd voor panelleden om te reageren op het ontwerprapport.

De hogescholen ervaren de houding van het panel en de gehanteerde waarderende aanpak als troeven. Zij zien het als pluspunt dat de opleidingsbeoordeling per opleiding wordt uitgevoerd en niet meer in cluster zoals voorheen. Voorts zijn ze tevreden over de samenwerking met VLUHR KZ, de communicatie, het maken van afspraken en de opvolging ervan. Een enkele instelling gaf aan dat het co-creatiev gesprek met het panel nog co-creatiever mag worden.

Nieuwe rapporten voorjaar 2022

VLUHR KZ publiceerde twee Engelstalige rapporten in voorjaar 2022:

VLUHR KZ publiceerde drie rapporten in voorjaar 2021:

Analyse opleidingsbeoordelingen 2015 - 2020: hoge kwaliteit Vlaamse opleidingen

Aan de hand van het kader voor opleidingsbeoordelingen 2015 - 2020 voerde VLUHR KZ 64 opleidingsbeoordelingen uit. Bijna alle opleidingen kregen een positief eindoordeel. De opleidingen die een 'voldoende met beperkte geldigheidsduur' kregen dienden in de eerste plaats hun toetsbeleid bij te sturen. Meer gegevens vind je hier.

Opleidingen en panels dragen bij aan kwaliteitsvolle werking VLUHR KZ

Uit bevraging van onze stakeholders die betrokken waren bij de opleidingsbeoordelingen in de periode 2018-2020 leerden we onder meer dat:

  • panelleden een betere stroomlijning van informatie wensen;
  • opleidingen tijdens de site visits met nieuwe werkvormen willen werken;
  • alle belanghebbenden een vermindering van administratieve lasten willen.

Met deze aanbevelingen zijn we meteen aan de slag gegaan. Lees hier hoe VLUHR KZ een antwoord biedt op de vragen van haar stakeholders.

Acht visitatierapporten eerste helft 2020

VLUHR KZ publiceerde dit voorjaar acht visitatierapporten . Deze zijn de laatste rapporten volgens het decretale kader van 2015. In 2019 ging in Vlaanderen immers een nieuw kwaliteitszorgstelsel in voege. Wij hebben conform dit nieuwe stelsel een handleiding opleidingsbeoordeling uitgewerkt die voldoet aan de beoordelingsgrond voor opleidingsaccreditatie van de NVAO. Deze Handleiding is opgezet voor opleidingen van Instellingen zonder instellingreview maar kan ook gehanteerd worden door andere aanbieders.

EQAR-registratie vernieuwd voor 5 jaar

Na een evaluatie door een internationaal en gezaghebbend panel is de registratie van VLUHR KZ positieve bij het European Quality Assurance Register for Higher Education voor vijf jaar verlengd. Op de website van ENQA kunt u de aanbevelingen, oordelen en aanbevelingen van het panel lezen. Wij blijven zo een betrouwbaar en onafhankelijk kwaliteitszorgagentschap dat conform de Europese norm en richtlijnen mag worden uitgevoerd in de Europese Hogeronderwijsruimte.

Kwaliteitszorg van e-learning

De Vlaamse universiteiten en hogescholen zijn met de COVID-19 pandemie overgeschakeld naar diverse vormen van e-learning. Ook bij e-learning zijn de European Standards and Guidlines (ESG) voor kwaliteitszorg de minimumnorm. Verschillende Europese projecten hebben zich gebogen over de verbijzondering van de ESG voor e-learning:

  • Het Tesla-project richt zich op de evaluatie van e-assessment. In dit project werden standaarden geformuleerd voor de evaluatie van e-assessment.
  • ENQA produceerde een paper met enkele overwegingen per ESG in functie van e-learning.

Heb je vragen omtrent kwaliteitszorg bij e-learning, neem dan contact met ons op.

Als waarnemer bij Microbol

VLUHR KZ is als externe evaluator betrokken bij een aantal Erasmus + KA3 projecten. Eén van sterven Projecten onderzoekt hoe micro-geloofsbrieven giëntegreerd Kunnen Worden in Het hoger onderwijs. Microcredentials zijn mini-kwalificaties die competenties in een bepaald vakgebied aantonen en die ook buiten een formele onderwijscontext behaald kunnen worden.